POLITYKA PRYWATNOŚCI,

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” oraz jest realizacją obowiązku informacyjnego przez  Przychodnię Wielospecjalistyczną SK-Medica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Kamiennogórska 10, 54-034 Wrocław,  któa dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Przychodnia Wielospecjalistyczna SK-Medica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Kamiennogórska 10, 54-034 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651474

Jak się z nami kontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Adres e-mail: julia.sondhi@zdrowakobieta.com.pl

Adres pocztowy: ul. Kamiennogórska 10, 54-034 Wrocław

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas pierwszej rejestracji.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:

a) profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (podstawa: art. 9 ust. 1 lit. h RODO);

b) związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową (podstawa: art 9 ust. 1 lit. i RODO);

c) archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, do celów statystycznych (podstawa: art. 9 ust. 1 lit. j RODO);

d) świadczenia usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

e) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f) założenia i prowadzenia dokumentacji pacjenta w serwisie zdrowakobieta.compl (podstawa: art. 9 ust. 1 lit. h RODO);

g) wykonania bezpłatnej usługi przechowywania danych w ramach karty pacjenta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

h) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

i) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

j) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

k) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

l) Obsługi reklamacji, w przypadku gdy złożysz taką reklamację;

m) Obsługi zgłoszeń które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

n) Kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe, w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • Monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na naszej stronie internetowej zdrowakobieta.com.pl
 • Dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Ciebie uprzednio treściami, dopasowania ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej,
 • Prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług bądź towarów osób trzecich,
 • Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail i telefon,
 • Zapewnienia obsługi usług płatniczych,
 • Monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, min. poprzez poszukiwanie słów kluczowych, prowadzenia badań i analiz min. pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej poprawy działania usług, szacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających
 • Obsługa Twoich próśb, zgłoszeń, żądań w szczególności, lecz nie tylko składanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one wprost związane z wykonaniem umowy;
 • Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych w których możesz wziąć udział;
 • Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, itp.
 • Prowadzenie analiz statystycznych;
 • Dla celów archiwizacji i rozliczalności

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

Plik „cookie” – jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Gdy użytkownik odwiedza Sklep ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Sklep. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Użytkownik Sklepu może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. Bez nich, niektóre funkcje lub usługi Sklepi mogą jednak nie działać poprawnie

 • Organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Zbieranie Twoich  danych w dziennikach systemowych

Dzienniki systemowe – to wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez nas przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania stroną internetową. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej przez użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu strony w związku z czynnościami dokonywanymi przez użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

 

W trakcie świadczenia usług na rzecz użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez nas  za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone za pomocą naszej strony iternetowej zgromadzone są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez nas. Dochowujemy należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy, my oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie w celach statystycznych.

Inne

Nasza strona internetowa zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora ze względu na charakter tych usług.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych,

b) sprostowania Twoich danych osobowych,

c) usunięcia Twoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f) przenoszenia Twoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie informuję, że na zasadach określonych w art. 12 RODO Administrator Twoich danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualną realizacją przez Ciebie ww. uprawnień.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o swój usprawiedliwiony interes (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać do wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać w szczególności drogą:
a) mailową, pisząc na adres: julia.sondhi@zdrowakobieta.com.pl
b) pisemną, pisząc na adres:  Przychodnia Wielospecjalistyczna SK-Medica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Kamiennogórska 10, 54-034 Wrocław,

 

Powierzenie Twoich danych – czyli komu udostępniamy Twoje dane?

Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

a) operatorzy systemów informatycznych,

b) operatorzy systemów płatności;

c) laboratoria;

d) współpracującym z nami osobą wykonującym zawód medyczny, w szczególności lekarzom, rehabilitantom, itp.

e) firmy kurierskie i poczta polska,

f) kancelarie prawne,

g) firmy księgowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie)?

Tak. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację  – zbierane w ten sposób dane wykorzystujemy do oceny niektórych informacji o Tobie w szczególności Twoich preferencji i zainteresowań.

Jak chronimy Twoje dane?

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Zastrzegamy prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.

 

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz i umów się na wizytę

CENTRUM MEDYCZNE ZDROWA KOBIETA

ul. Kamiennogórska 10
54-034 Wrocław

NIP 894 20 10 089